+45 54822726  |  info@johns-bus.dk

Almindelige betingelser

johns-bus

Almindelige betingelser

Disse bestemmelser gælder for tilmelding til pakkerejser
arrangeret af Johns Turistfart.

Bestilling

Tilmelding kan foretages via Internettet og vores hjemmeside www.johns-bus.dk, telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse. Uanset bestillingsmåde er bestillingen bindende.
Rejser, som er på forespørgsel/request betragtes som faste reservationer og er dermed også en bindende reservation.

Rejsebevis

Efter bestilling fremsendes, enten via mail eller post bekræftelse/rejsebe­vis/faktura samtidig med oplysning om betaling af depositum og restbeløb.
Ved modtagelse af Deres bekræftelse, rejsebevis/faktura, skal De kontrollerer, at alle oplysninger stemmer overens, med de opgivne informationer.

Ansvar

Der ydes ikke nogen godtgørelse hvis deltageren kommer for sent til aftalte mødetider og steder eller udebliver ved afrejse. Det er deltagerens ansvar at rejsedokumenter, gyldigt pas og evt. vaccinationer, er i orden, der ydes ingen godtgørelse hvis dette ikke er tilfældet.
Som deltager skal du overholde lovgivning og valutarestriktioner i de lande som besøges. er forpligtet til at følge de or­densregler, der gælder på rejsemålet. Er De ikke dansk statsborger, er De pligtig til selv at søge oplysninger om de krav, der stilles for Deres lands borgere ved indrejse i det/de pågældende rejselande.
Bemærk ved rejser i adskillige lande i Østeuropa forlanges det, at passet skal have gyldighed 6 måneder efter rejsen er afsluttet.

Hvad er inkluderet

Johns Turistfart accepterer ikke reklama­tioner over uensartet standard.
Benyttelse af diverse faciliteter på ferieste­det indgår ikke altid i rejsens pris. Se beskri­velsen i programmet for den enkelte rejse hvad der nøjagtigt er inkluderet. Deltageren har kun ret til de ydelser, der fremgår af programmet/rejsebeviset. Eventuelle ekstra udgifter på hotel afregnes direkte med receptionen inden hjemrejsen.

Glemte sager

Der kan rettes henvendelse til Johns Turistfart vedrørende glemte effekter. Dette skal ske senest 14 dage efter hjemkomsten. Ved efterlysning på feriestedet betales et gebyr på 100 kr.

Aflysning eller ændring

Bureauet forbeholder sig ret til at annullere rejsen af følgende årsager: Katastrofe, uro­ligheder, strejker, krigshandlinger og lignende, manglende deltagertilslutning. Driftsforstyrrelser med busser henregnes under »force majeure«.

Ved afbestilling af 1-dagstur refunderes købet ikke.

Forbehold

Johns Turistfart kan som hovedregel kun aflyse rejsen i tilfælde af force majeure, forårsaget af uvedkommende tredje mand, udefra kommende omstændigheder – krig, optøjer og lignende. Såfremt der kræves et bestemt antal tilmeldte deltagere som minimum for rejsens gennemførelse, vil dette antal blive oplyst ved aftalens indgåelse, fremgå af programmet for rejsen, salgsartikel eller annonce. I sådanne tilfælde tilbagebetales alt.
Skulle der mod forventning indtræffe pris­stigninger, som betyder ændring i rejsens pris, forbeholder Johns Turistfart sig ret til, uanset tidspunkt for bestilling, indbetaling af depositum/restbeløb at ændre rejsens pris, såfremt dette skyldes nye eller forhøjede skatter, afgifter, valutakurser eller andre udefra kommende omstændigheder, som Johns Turistfart ikke er herre over. Kunder, som vil blive berørt af ovenstående om­stændigheder, vil blive underrettet herom senest 20 dage før den planlagte afrejse.
Kunden har ret til at afbestille rejsen, hvis forhøjelsen er over 10 % af rejsens pris, og vil få det indbetalte beløb refunderet. Rejsebureauet kan som arrangør ikke drages til ansvar for evt. ændringer i form af brud på kontrakter, der er indgået mellem Johns Turistfart og hotel eller ferielejligheder.
Alle oplysninger og beskrivelser er udarbej­det efter bedste overbevisning, men dog uden ansvar for arrangøren.


Betaling

Bestilles og betales rejsen via vores hjemmeside, betales hele rejsens pris ved bestillingen.
Bestilling via telefon, skriftligt eller personlig henvendelse gælder følgende:
Ved pris under 2000 kr. betales hele rejsens pris ved bestilling
Ved pris over 2000 kr. betales depositum på 1/3 af rejsens samt evt. bestilt afbestillingsforsikring. Depositum skal være betalt senest 8 dage efter bestilling.

Restbeløb: Restbeløbet skal være Johns Turistfart i hænde mellem 30 - 45 dage før afrejse afhængig af rejsens art.
Ved modtagelse af depositum betragtes aftalen om køb af rejsen, som endeligt indgået, ligesom indbetalt depositum tages som udtryk for accept af vores betingelser for rejsen.

Ved bestilling mindre end 30/45 dage inden afrej­sen, skal det fulde beløb betales med det samme.


Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring

Vi anbefaler at der tegnes afbestillingsforsikring, som dækker afbestilling ved akut opstået sygdom, som dokumenteres med en lægeerklæring. På alle rejser kan der tegnes en afbestil­lingsforsikring. Prisen udgør 6 % af rejsens pris, dog min. kr. 85 kr. pr. police. Afbestillingsfor­sikring skal bestilles samtidig med rejsen.
Rejseforsikring anbefales, da sygesikringen ikke længere dækker hjemtransport. Tegn Europæiske Rejseforsikring via vores hjemmeside. Det er deltagerens eget ansvar at drage omsorg for at den forsikringsmæssige side er i orden.

Johns Turistfart påtager sig intet ansvar for skade på personer, bortkommet, stjålne eller beskadige ejendele eller bagage.

Klik her for bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske 

Klik her for bestilling af enkeltrejseforsikring hos Europæiske

Afbestillingsregler

Såfremt en deltager ønsker at afbestille rejsen, uanset årsag, vil Johns Turistfart opkræve vederlag til dækning af bureauets omkostninger. Vederlag ved afbestilling.

Sker afbestilling mere end 60 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes, med fradrag depositum.

Fra 59 dage og til og med 45 dage før afrejse: 50% af rejsens pris er tabt.

Fra 44 dage og indtil afrejse: Hele rejsens pris er tabt.

Rute 800: Ved afbestilles mindre end 24 timer inden afgang refunderes købet ikke. Kan ikke refunderes på helligdage.

NB: Ved afbestilling af 1-dagstur refunderes købet ikke.


Personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres her i butikken, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos os.
I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer der er i indkøbsvognen når du handler online hos os. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos os på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos os, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra os. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
Som registreret hos os har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte indehaveren. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.


Reklamationsret

Reklamationer: Eventuelle mangler på hotellet, bedes ret­tet til receptionen/rejseleder straks efter ankomsten.
Såfremt reklamationen ikke kan ordnes direkte på feriestedet, kan krav om erstat­ning kun komme i betragtning ved skriftlig henvendelse. Dette skal ske senest 14 dage efter hjemkomsten. Uenighed mellem Johns Turistfart og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan indbringes for Rejse-Ankenævnet.